• paušalno osiguranje; osiguranje koje pokriva više stvari na jednom mestu ili jednu ili više stvari na više mesta, ili koje pokriva različite vrste rizika