• po 75% od osnovne skale ratnih rizika ako je potrebno