• kabotaža; mala obalna plovidba
  • obračunata 12 meseci po završnom godišnjem računu
  • pasivna vremenska razgraničenja; obračunati troškovi
  • računski obračun; računska operacija; a great deal of calculation - brojne računske operacije
  • račun(anje) neto samopridržaja
Ukupno rezultata: 705
Strana 1 od 141