• oštećenik; oštećeno lice; korisnik osiguranja; respondent (u sporu); podnosilac zahteva; third party claimant - treće oštećeno lice