• sadašnja vrednost budućih obaveza osiguravača zbirno za svaku polisu