• kargo koji je pretrpeo višak šteta; prijavljeni višak šteta karga