• prijava pomorske nezgode; kada je brod učestovao u nezgodi, a teret pretrpeo štetu, kapetan potpisuje izjavu sa detaljima o nezgodi i šteti.