• poslovni fond; osnovna glavnica; osnivački kapital