• štedno osiguranje; osiguranje amortizacije kapitala; osiguranje otplate kredita