• kapitalna potrošnja; plasman kapitala; kapitalno ulaganje