• računski obračun; računska operacija; a great deal of calculation - brojne računske operacije