• prekid jemstva; prekid garancije; neispunjenje obaveze/uslova osiguranja; osiguranik se mora doslovno pridržavati uslova osiguranja, bez obzira da li to utiče na odštetni zahtev po polisi. U slučaju neispunjenja uslova od strane osiguranika, osiguravač se, sa datumom takvog neispunjenja, automatski oslobađa od odgovornosti.