• maksimum (limit) svote osiguranja ili samopridržaja za kumul rizika koji predstavlja blok zgrada na određenom (užem) prostoru (u požarnom osiguranju)