• nadoknada štete; korist; prestacija; osigurana suma; pokriće; element pokrića; (mn.) benefits - olakšice; povlastice