• benčmarking; konkurentsko poređenje; poređenje sa standardom; određivanje mesta ili ranga firme u svetskim razmerama