• zakupnina koja se ostvaruje ugovorom o zakupu praznog broda