• obračunata/narasla/uvećana kamata; dospela kamata