• adendum (putem kojeg se vrši izmena i dopuna polise)