• osiguranje automatskog dodatnog pokrića; osiguranje budućih potreba; osiguranje predvidivih potreba