• osigurani život; osiguranik (u životnom osiguranju)