• vinkulacija polise; prenos prava iz polise; (polisa pomorskog osiguranja slobodno je prenosiva na bilo koje lice sa osiguranim interesom na imovini pod rizikom. Prenos prava iz polise može se vršiti po isteku osiguranog interesa ili pre toga).