• prenos (ustupanje) osiguranog interesa: (a) prenos nekog interesa na predmetu osiguranja nekoj trećoj osobi, i b) prenos na treću osobu interesa po osnovu celokupnog ugovora o osiguranju