• kako je ugovoreno; 12 months at January 1st, as original - 12 meseci navršava se 1. januara, kako je ugovoreno