• ugovor o višku šteta po osnovu osiguranja od nezgode (odnosi se na reosiguranje)