• dok se god može ovde primeniti (i uključuje rizike izložbi itd) prema originalnoj polisi ili kako je ugovoreno