• vremenska renta (koja je tokom ugovorenog perioda plativa u svakom slučaju)