• preuzeto (osiguranje, reosiguranje); aktivno osiguranje/reosiguranje