• osiguranje od avio-odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima