• Klauzula AVN26 o povratu premije (15 dana) za period mirovanja aviona