• polisa za osiguranje avio-kaska i rezervnih delova od svih rizika; osiguranje aviona i rezervnih delova, na puno pokriće