• Društvo arbitara u osiguranju i reosiguranju Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja