• slaganje iznosa premije sa stanjem u računovodstvu