• zbir ukupnih gubitaka koji padaju na teret osiguranika pre nego što može nastati obaveza osiguravača da naknadi štetu osiguraniku