• reklamacija osiguranika; obaveštenje od osiguranika