• transportno sredstvo; prevozno sredstvo; land conveyance - kopneno prevozno sredstvo