• usaglašavanje/usklađivanje obračuna; ispravka računa