• Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu za vreme prevoza opasnih materija drumom, železnicom i brodovima unutrašnje plovidbe