• korekcija (životno osiguranje); regulisanje; usklađivanje; poravnanje; adjustment (if any) at the end of year at the latest declared PML - konačni obračun (ako ga ima) na kraju godine na osnovu poslednje prijavljene VMŠ; ispravka vrednosti (potraživanja)