• koriguje se sa 25% po zadržanom premijskom prihodu originalne bruto i neto premije