• duplo osiguranje; najmanje dve polise različitih kompanija koje pružaju identično pokriće za isti rizik