• povreda dužnosti prijave; prikrivanje činjenica; deliberate concealment - namerno prikrivanje činjenica