• troškovi i izdaci ostvareni u vezi sa naknadom štete