• kolektivna polisa (jedna polisa koju je ispostavio jedan osiguravač u svoje i u ime drugih osiguravača - saosiguravača)