• saosiguranje (osiguranje kod koga je isti interes osiguran kod više osiguravača pomoću jedne polise)