• međusobno poravnanje (kompenzacija) obaveza i potraživanja